Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

На 25.11.2023 г. и 26.11.2023 г., Основно училище „Васил Левски“, гр. Димитровград /Възложител/,
ще участва в обучение ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 3.4 Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ 
Обучителна организация: "Орак Инженеринг" ЕООД с БУЛСТАТ/ЕИК 115755970, вписан в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование под № 7723  /Изпълнител/
⦁    Програма/Тема на обучението „Интерактивна дигитална платформа за обучение – MozaBook“
⦁    място за провеждане на обучението - БХ "Камена", Велинград
⦁    Форма на обучение: частично присъствена; продължителност 32 академични часа, от които 16 в присъствена форма на обучение; брой кредити – 2.
⦁    Метод на провеждане на обучението
Обучението по програмата изисква присъствени занятия (16 часа), при които да се усвоят основните теоретични постановки на работа с електронни ресурси, както и извършването на практически задачи, които основно стимулират интереса при това обучение.
⦁    Описание
Mozabook и Mozaweb предлагат възможност за създаване и употреба на дигиталните уроци с модерно и актуално съдържание и са изградени въз основа на знанията от учебниците, допълнени с интерактивно съдържание, представено с дигитални инструменти. Ясната структура, множеството илюстрации и графики, видеа и задачи, превръщат ученето в удоволствие. Дигиталният урок разчита на активното участие на учениците в час, при придобиването на знания се опира на техния опит, разчита на груповото сътрудничество, а ролята на учителя е да насочва учениците заедно да търсят решението.
⦁    Очаквания и цели
Получаване на практически умения за създаване и употреба на  образователен презентационен софтуер с помощта на Mozabook и Mozaweb. 
⦁    Учебни материали
Дистанционната част на обучението ще се осъществява във виртуална класна стая, създадена по време на обучението в платформа, удобна за институцията.
⦁    Обучение:
⦁    Запознаване с платформата Mozaik Education – Mpzabook, Mozaweb, Mozaik3D. Mozabook – образователен презентационен софтуер за учители. Курсът ще стимулира и креативните способности на участниците.
⦁    Създаване на тетрадка в МozaBook -  писане, рисуване и допълване с разнообразно електронно съдържание (изображения, видеа, звуци, 3D сцени, задачи). Качване на тетрадката в МozaWeb профила  и споделяне с другите продукти от платформата и потребителите й.
⦁    Учебни инструменти - игри за развиване на умения, инструменти за онагледяване, инструменти за упражнение, инструменти за екпериментиране, електронни карти, анализ на видео в реално време.
⦁    Създаване на урок в MozaBook, използване на различните инструменти на платформата, внедряване на външни материали, видеа, аудиофайлове, хиперлинкове. Синхронно използване на над 1100 вида дидактични материали по време на презентиране.
⦁    Създаване на синхронизиран урок за STEM проект в MozaBook, използване на различните инструменти на платформата, внедряване на външни материали, видеа, аудиофайлове, хиперлинкове.

01.11.2023
Изготвил информацията: Станислава Колева, директор


ОУ "Васил Левски", гр. Димитровград през учебната 2019/2020 г. участва в проекта BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОУ "Васил Левски" получи интерактивен дисплей "Vestel 65IFX".
Линк към проекта "Образование за утрешния ден" 


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.