Полезни връзки

 

Календар

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ 2023

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ДИМИТРОВГРАД Е СФОРМИРАНА ЕДНА ГРУПА ЗА ЗАНИМАНИЯ В СФЕРАТА НА ИЗКУСТВАТА.

Модул 1. „ИЗКУСТВА”

1. Направление - Mузикално изкуство

2. Категория - Вокалнa групи за изпълнение на забавна и естрадна песен

3. Описание/характеристика на избраната категория „Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко“ Платон

Музиката е изкуство, отразяващо действителността в художествени образи. Тя въздейства посилно от другите изкуства. Изразните средства в музиката са мелодия, ритъм, метрум, динамика, хармония, темпо, регистър, артикулация, фактура и тембър. Те са неделими едно от друго, като мелодията има водеща роля. Музикалното изкуство е вид изкуство, в който средството за изразяване е звукът. Основни елементи на музиката са тонът (който определя мелодията и хармонията), ритъмът (и свързаните с него темпо, размер и артикулация), динамиката, тембърът и текстурата. Създаването, изпълнението, значимостта и дори определението за музика варира в различните култури, както и в зависимост от социалния контекст. Музиката обхваща както строго организирани композиции (и тяхното представяне пред публика), така и импровизационната музика и дори различни алеаторни форми. Тя може да се раздели на жанрове и под-жанрове, но често разграничението и връзките между различните жанрове са трудно-определими, а понякога и спорни.

4. Възрастова група - II възрастова група – V - VII клас

5. Брой участници в групата 8 участници

6. Ръководители на групи – външен за училището специалист, в сферата на музикалното изкуство

7. Основни цели

▪ Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

▪ Създаване на любов към музикалното изкуство, формиране на художествен вкус. ▪ Формиране на музикална култура, като неотделима част от духовно-нравствената култура.

▪ Възпитаване на естетически вкус, формиране на култура за изпълнение и слушане на музика.

▪ Обогатяване на музикалната култура на учениците и усъвършенстване на естетическия им вкус.

▪ Подготовка и участие в различни музикални форуми-концерти, фестивали, конкурси и кастинги за таланти.

▪ Развитие на художествения вкус.

▪ Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

▪ Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците

8. Очаквани резултати

▪ Обогатяване музикалната и езикова култура на учениците.

▪ Чрез публичните изяви привличане на родителите в училище и приобщаването им към духовния живот на техните деца. 

▪ Осъзнаване ролята на сътрудничеството между културите за единството на света.

▪ Повишаване интереса на учениците към музикалното изкуство.

▪ Отговорност за творческия резултат.

▪ Осигуряване на необходимия обем знания, умения и навици в областта на вокалното изкуство.

Приложение: Заповед на директора за утвърждаване на групи по НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ 2023