Полезни връзки

 

Календар

 

 

Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“
Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

По Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ беше одобрено финансиране за сумата 14 900 лв. 

Цели на проекта:
изграждане на нов тип кабинети с тематично оборудване;
повишаване качеството на образователния процес, чрез формиране на модерна и творческа образователна среда;
създаване на уютна и предразполагаща обстановка както през учебно време, така и през междучасията.
Дейности:
- Създаване на три учебни кабинета – два по дейности по интереси и една библиотека, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на  хуманитарните науки – творчество, инициативност, повишаване нивото на езиковите умения и осведомеността.
Иновацията в дизайна на тези зали се състои в тяхната многофункционалност. Чрез преконфигурация на мебелите стаите може да се използват в различни режими: самостоятелно проучване, екипна работа, участие в дебати в социалната сфера, изготвяне и презентиране на проекти и театрална драматизация.
По отношение на декоративния аспект на интериора, проектът предлага различно цветово решение за всяка стая, така че тя да има своята индивидуалност.
Предвиждаме интериорен дизайн, включващ оборудване за създаване на контролирана сензорно фокусирана среда. Сензорна стая - все по-често срещана в училищата ще съчетава набор от стимули, за да се помогне на учениците да развият и ангажират сетивата си. Те включват светлини, цветове, звуци, сензорни тактилни ресурси и аромати...
Предвиждаме иновативен подход за овладяване на четенето в 1. клас, 2. клас, 3. клас и 4. клас чрез обучение в училищната библиотека.
Училищната библиотека ще стимулира интереса към книгата. В нея се създава неформална, уютна читателска среда за учениците. Тя е място, което насърчава мисленето, въображението и творчеството на учениците.

- Осигуряване на условия за равен достъп до училищно образование и повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и уменията на учениците; 
- Създаване на привлекателна среда, в която учебните програми в часовете за дейности по интереси, ще са базирани на нов подход в обучението, при който материалите, технологиите се използват не само като средство за изучаване на предметно знание, но и на специфични личностни умения като себепознание, емоционална интелигентност и работа в екип. Създаване на креативна среда за учениците със СОП (специални образователни потребности).
- Запознаване на учениците с разнообразието от материали и технологии, които ни заобикалят, и това да подпомогне те сами да управляват и използват технологиите без страх и недоверие, да имат възможност за експериментиране и развитие на нови умения; 
- Учениците да бъдат активни създатели, а не пасивни консуматори. 
- Работейки в свободна за изразяване среда, учениците в групите да придобият практически знания, които да трансформират в реални умения. 
- Да усвоят инструменти и методи с цел интегриране на предметните области от STEM. Възможност за развиване на занимания чрез проектно-базирано обучение, прилагане на компетентностен подход, пропедевтика към STEM проекти.
- Придобиване на нови приложни умения, запознаване и работа с различен тип технологии, както и развитие на сръчност и планиране на процеси; 
- Формиране на умения като: работа в екип, споделяне на идеи, презентационни умения, независимо и креативно търсене на отговори и решаване на проблеми; 
- Повишаване на мотивацията за учене и създаване на траен интерес към четенето;
- Увеличаване броя на учениците в групи за ЦДО на учебния ден;
- Намаляване броя на отпадналите ученици от образователната система.

Очаквани резултати от проекта:
- 3 броя обновени кабинети – 2 кабинета по дейности по интереси и 1 кабинет библиотека;
- постигнати по-високи резултати и формирани ключови компетентности в обучението по хуманитарни науки;
- повишена мотивация и ангажираност у учениците, по-ефективно придобити знания и умения.

- Осигурени условия за равен достъп до училищно образование и повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и уменията на учениците; 
- Променена физическа среда в стаята за дейности по интереси, чрез преобразуване на съществуващото учебно пространство, променено обзавеждане и интериорен дизайн, подкрепящ ученето и творчеството, променени методи на преподаване и процеси на учене, с което са осигурени възможности за активно участие и на ученици със СОП.
- Придобити умения за работа с разнообразие от материали и технологии, усвоени нови знания чрез практически дейности и в резултат е повишена ангажираност и мотивацията за учене и самоподготовка.
- Усвоени нови умения за подготовка към бъдещи STEM технологии.
- Повишена четивна техника на учениците и участие в състезания и различни инициативи, свързани с четенето
- Превръщане на занимaнията по интереси в очаквани и желани часове и в резултат е повишен броя на учениците на целодневна организация на учебния ден.
- Задържане на учениците в училище и намаляване броя на безпричинните отсъствия и отпадане на учениците от образователната система.