Полезни връзки

 

Календар

 

 

ОБЯВА ЗАСВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК  по проект  BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“,  дейност 3

ОБРАЗОВАНИЕ:висше –бакалавър

СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:специалност от професионално направление „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „психолог“ с допълнителна професионална квалификация „учител по …“, „педагог“ или „социален

ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР:срочен / до 14.09.2024 г./

РАБОТНО ВРЕМЕ:пълно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление за заемане на длъжността,Професионална автобиография,Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация,Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/,Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/,Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.

Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

Забележка!

Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване - не е задължително.

Свидетелство за съдимост /копие/, Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ:03.01.2024 г.

ДО:05.01.2024 г.

В СГРАДА НА:ОУ " Васил Левски " , град Димитровград, община Димитровград, обл.Хасково

Адрес:ул."Бузлуджа" №1 ; Телефон:0391/6 11 64

 

2.ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ  по проект  BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“,  дейност 3

ОБРАЗОВАНИЕ:висше –бакалавър

СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:2 година в сферата на образованието

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР:срочен / до 14.09.2024 г./

РАБОТНО ВРЕМЕ:пълно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление за заемане на длъжността,Професионална автобиография,Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация,Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/,Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/,Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.

Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

Забележка!

Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване - не е задължително.

Свидетелство за съдимост /копие/, Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ:03.01.2024 г.

ДО:05.01.2024 г.

В СГРАДА НА:ОУ " Васил Левски " , град Димитровград, община Димитровград, обл.Хасково

Адрес:ул."Бузлуджа" №1 ; Телефон:0391/6 11 64