Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

Риск-регистър на ОУ "Васил Левски, гр. Димитровград 2023 - 2024 година

План за контролната дейност на директора  2023 - 2024 година

Правила за безопасна работа в интернет 2023 - 2024 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Форми на обучение 2023 - 2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023 -2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред 2023 -2024 година

Правила за работа и обучение в електронна среда 2023 - 2024 година

Правила за вътрешно подаване на сигнали 2023 - 2024 година

Политика за защита на личните данни на ОУ „Васил Левски“, гр. Димитровград 2023 - 2024 година

Тематичен план за дейностите на педагогическия съвет 2023 - 2024 година

План за сигурност 2023 - 2024 година

План на комисията за съхраняване паметта на училището 2023 - 2024г.

План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците 2023 - 2024 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците 2023 - 2024 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието 2023 - 2024 година

Инструктаж за обучение в електронна среда и правила за онлайн-общуване 2023 - 2024 година

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни на ОУ "Васил Левски", гр. Димитровград  2023 - 2024 година

Стратегия за управление на риска на ОУ "Васил Левски" 2023 - 2024 година

Заповед за начало и край на учебния ден 2023 - 2024 година

Организация на учебния ден за учебната 2023 - 2024 година

Правилник за дейсността на училището 2023 - 2024 година

План за дейностите на ЕКК на учителите в ЦОУД за учебната 2023 - 2024 година

Правила за събиране, съхраняване и ползване на информацията за дейността на училището в уеб базираната Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) 2023 - 2024 година

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2023 - 2024 година

Правилник за осигуряване на БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД за учебната 2023 - 2024 година

Система за качествени показатели за оценяване на учениците въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от 1-3 клас 2023 - 2024 година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2023 - 2024 година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2023 - 2024 година