Полезни връзки

 

Календар

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

     От 31.05.2021 г. ОУ "Васил Левски" стартира изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на криза" с конкретен бенифициент - Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г.

     Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на криза" е на стойност 109 562 541,93 лв. и е с продължителност 35 месеца.

     Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и  приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID - 19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

     Чрез проекта ОУ "Васил Левски ще осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети както и достъп до виртуална класна стая в условията на невъзможност от провеждане на присъствен образователен процес.

     Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти, образователни медиатори и родители.